KONTAKTY

Juraj Wolný
Škrdlovice 254
592 21 Škrdlovice
tel:+420 721 659 661
napište nám
nejzabradli@nejzabradli.cz

Nabízené stavebnicové zábradlí je vyrobené ze špičkové hliníkové slitiny EN-AW6060 (AlMgSi) vyrobené předním evropským výrobcem hliníkových profilů a komponentů. Díky tomu je zábradlí pevné, nedeformuje se a jeho povrchová vrstva splňuje požadavky na bezúdržbovost na dlouhé roky. Kvalitu provedení našeho zábradlí potvrzuje velké množství spokojených zákazníků. Bezúdržbové stavebnicové hliníkové zábradlí se sestavuje z jednotlivých komponentů a profilů (madlo, sloupek, příčka,...). Všechny profily mají délku 5,8 metru a je možné je bezplatně nařezat na Vámi požadované rozměry (tyto rozměry je potřebné při objednávce uvést do poznámky). Jestli si nevíte poradit se sestavením komponentů zábradlí sami, rádi Vám pomůžeme. V tomto případe Vás prosíme o bližší specifikaci místa, kde se bude dané zábradlí nacházet (fotografie, rozměry, nákresy, stručný popis,...). Tyto údaje nám můžete poslat na email: nejzabradli@nejzabradli.cz, nebo zavolejte na tel. +420 721 659 661 pro bližší informace. My následně v co nejkratším čase vypracujeme bezplatnou cenovou nabídku, kterou Vám pošleme zpět na Váš email.


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel:


Objednávka

1.

Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.nejzabradli.cz písemnou formou: e-mailem (kromě objednávky přes e-shop), poštou.

Takto vykonaná objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů  chápaná jako smlouva uzavřená na dálku.


2.

Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba, podnikatel i IČ, DIČ, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky).


Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., použité pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuté třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

3.

Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidovaná v systému prodávajícího, kdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem.


I. Dodací lhůty

1.

Ve všeobecnosti je termín dodávky nebo odběru zboží od 1 do 7 dní od data objednávky.

2.

Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců, může být dodací lhůta delší.

II. Cena, platební podmínky a přepravné

1.

Cena produktu je stanovená ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předcházejícího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen u výrobců, dovozců apod.

2.

Spotřebitel hradí zboží v hotovosti, dobírkou, převodem/vkladem na účet prodávajícího.

3.

Při odevzdání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + dopravné a případně cenu dobírky.

4.

Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

a) vlastní dopravou
b) kurýrem TOP TRANS (zasilatelskou službou) – cena dopravy v rámci České Republiky je  300 Kč za každou celou objednávku a nezávisí na vzdálenosti ani na hmotnosti produktu. Při objednávce nad 35000 Kč je doprava v rámci České republiky zdarma.


III. Přebrání zboží

1.

Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené v objednávce.

2.

Při přebírání produktu je spotřebitel povinný zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozená nebo zničená, spotřebitel je povinný bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptované.

3.

Spotřebitel nabývá vlastnického práva k produktům až po uhrazení plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt ve vlastnictví, má spotřebitel všechny povinnosti uschovávajícího věci a je povinný produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

4.

Prodávající je oprávněný požadovat splnění závazků, včetně uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.


5.

Riziko škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zplnomocnitelem.IV. Odstoupení od smlouvy

1.

Spotřebitel je oprávněný stornovat objednávku bez poplatku pouze v ten samý den, kdy byla objednávka přijatá. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (e-mailem).


2.

Spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dní ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněné písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručené spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a zodpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu hradí spotřebitel.

Produkt nesmí být poškozený, používaný, musí být v původním obale a spolu s produktem musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod na obsluhu, záruční list, doklad o nabytí apod.), které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsaná spotřebitelem.

Produkt se nevrací na dobírku, Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací se zpět.

3.

Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět a do 15 dní ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo službu nebo zálohu, kterou spotřebitel uhradil za produkt nebo službu, vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět.

4.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:

a) pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je také poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy

b) pokud jde o smlouvu, jejíž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit

c) pokud jde o smlouvu, jejíž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobních požadavků spotřebitele nebo produktu určeného samostatně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti není možné vrátit


5.

V případě akceptování požadavků spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 7 pracovních dní, má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 10% z fakturované (vystavené) peněžní částky.

 

6.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její části pokud:

a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět

b) změnila se cena dodavatele produktu

c) vystavená cena produktu byla chybná


V. Záruka a servis

1.

Na zboží poskytujeme 24 měsíční záruku, která začíná plynout dnem převzetí zboží. Záruka se uplatňuje pouze s originálním dokladem o koupi zboží, který je přiložený ke každé zásilce. Reklamaci spotřebitel uplatňuje u prodávajícího, kde bylo zboží zakoupeno. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu, kterou není možné odstranit. O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po rozhodnutí o oprávněnosti reklamace. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupený a zaplacený u prodávajícího.


2.

Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, nesprávným zacházením, živelnou pohromou, provozováním výrobu v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržováním příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž vykonávala, nebo pokud byl provedený zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou taktéž vyjmuté drobné oděrky, rýhy, odstínové rozdíly, které vznikly při výrobě, přípravě a odesílání objednávky. Tyto oděrky a drobné rýhy jsou přípustné max. na 2% povrchu profilů a komponentů.


3.

V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

 

VI. Závěrečná ustanovení

1.

Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktovaný a bude s ním dohodnutý další postup. Pokud spotřebitel už uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedená zpět, pokud se nedohodnou jinak.

2.

Podávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.


3.

Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající nezodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti ani žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulované a ustanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem V případě, že se kompetentním orgánem České republiky prokážou některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to celkově nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčené.

Práva spotřebitele ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomovním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotknuté.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené stejně jako případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního či Občanského zákoníku.

4.

Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, elektronickou formou komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.


Tyto Obchodní podmínky vstupují do platnosti 01. 01. 2012.

 

Prevázkovatel Eshopu:

 

Juraj Wolný

Škrdlovice 254

Škrdlovice

592 21

IČO: 88835600

DIČ: CZCZ8807258053

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NmEwM